Algemene voorwaarden

 1. Behoudens andersluidend geschreven beding, wordt elke verkoop beheerst door deze verkoopvoorwaarden, die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant.
 2. Onze aansprakelijkheid ten overstaan van derden en ten overstaan van de opdrachtgever is beperkt tot de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voorzien bij de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en met uitsluiting van de foutloze aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Onze offerte is geldig voor een duur van dertig dagen. Indien er binnen deze termijn geen overeenkomst tot stand is gekomen, dan zijn wij niet langer door deze offerte gehouden.
 4. Elke bestelling moet uitgevoerd worden tegen contante betaling bij levering. Elke bestelling is onherroepelijk, ongeacht of er al dan niet een voorschot werd betaald.
 5. De leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden ons niet. Laattijdigheid kan dan ook geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding.
 6. Facturen zijn contant betaalbaar te Sijsele.
 7. De facturen worden geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan protest per
 8. aangetekende zending binnen de veertien dagen na factuurdatum. Geen protest wordt nog
 9. aanvaard na deze termijn.
 10. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag van
 11. rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 15 % van het totaalbedrag inclusief BTW, met een minimum van 50 euro. Daarenboven zal van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest van 2 % per maand verschuldigd zijn.
 12. Verkochte, geleverde en geïnstalleerde goederen worden slechts eigendom van de koper na volledige betaling van het factuurbedrag.
 13. Bij niet afhaling van het roerend goed binnen een termijn van 4 weken na factuurdatum, worden stallingskosten aangerekend ten bedrage van 5 euro per dag exclusief BTW.
 14. Bij verkoop van tweedehandsgoederen wordt de klant geacht deze te hebben gecontroleerd. Hij koopt de goederen in de staat waarin ze zich bevinden met zichtbare en verborgen gebreken zonder enige garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 15. Iedere koper verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden en door het feit van zijn bestelling, bevestigt hij kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.
 16. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brugge bevoegd.